பயனாளிகள் விபரம்
 

வேளாண்மை இயந்திர மயமாக்குதல் திட்ட பயனாளிகள் விபரம்

  1. வேளாண்மை இயந்திரங்கள் வாடகைக்கு வழங்கும் மையம் - 2014-15
  2. வேளாண்மை இயந்திரங்கள் வாடகைக்கு வழங்கும் மையம் - 2015-16
  3. வேளாண்மை இயந்திரங்கள் வாடகைக்கு வழங்கும் மையம் - 2016-17
  4. கரும்பு சாகுபடிக்கு ஏற்ற வேளாண் இயந்திரங்கள் வாடகைக்கு வழங்கும் மையம்
  5. தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் - 2014-15
  6. வேளாண் இயந்திரமயமாக்கும் துணை இயக்கம் - 2014-15

2016-17 ஆம் நிதியாண்டு மாவட்ட வாரியாக பயனாளிகள் விபரம்

சூரிய சக்தியால் இயங்கும் மோட்டார் பம்ப் செட்டுகள் மானியத்தில் வழங்கும் திட்டம்

  1. 2012 ஆம் நிதியாண்டு முதல் 2015 வரை
  2. 2013 ஆம் நிதியாண்டு முதல் 2016 வரை

சூரிய கூடார உலர்த்திகள் அமைத்தல்

  1. நிதியாண்டு - 2016 - 2017

n