நிழற்படப்தொகுப்பு
 
 
வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்குதல் திட்டம்
பண்ணைக்குட்டை
மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம்
சொட்டுநீர் பாசனம்
தெளிப்பு நீர் பாசனம்
பாசனப்பகுதி மேம்பாடு மற்றும் நீர் மேலாண்மைத் திட்டம்